Ställföreträdares skyldigheter och risker vid konkurs

Du som ställföreträdare (styrelseledamot) i ett bolag som nyligen försatts i konkurs har förmodligen en rad frågor och funderingar över vad ett konkursbeslut innebär. Nedan följer allmän information om konkursförfarandet, vilka skyldigheter du har inom ramen för konkursen samt hur konkursbeslutet kan komma att påverka dig personligen.

Informationslämnande
Ställföreträdaren i ett bolag som försätts i konkurs är enligt konkurslagen skyldig att till konkursförvaltningen lämna upplysningar om konkursbolagets tillgångar, skulder, räkenskapsinformation och anställda. Detta innebär att du behöver vara tillgänglig för att besvara konkursförvaltningens frågor. Om du som ställföreträdare får utbetalningsavier eller uppgift om att konkursbolaget har ett tillgodohavande ska uppgift om detta skickas vidare till konkursförvaltningen.

Anställda
Om ditt företag har haft anställda är du skyldig att lämna information om de anställdas anställningsförhållanden och deras ev. innestående lönekrav. Konkursförvaltningen kommer därefter att utreda om de anställda har rätt till statlig lönegaranti. På begäran från en arbetstagare har du som arbetsgivare även efter konkursen, en skyldighet att upprätta arbetsgivarintyg/betyg.

Bokföring
Du som ställföreträdare måste vara behjälplig att till konkursförvaltningen överlämna företagets bokföring för sju år tillbaka i tiden. För det fall konkursbolaget har haft en extern bokförare kommer vi även kontakta denne. I konkursförvaltarens uppdrag ingår att granska konkursbolagets räkenskapsinformation och uttala sig om huruvida bokföringsskyldigheten fullgjorts i enlighet med lag samt bevarats i föreskriven ordning.

I egenskap av ställföreträdare för konkursbolaget har du även ett ansvar att lämna in deklarationer till Skatteverket fram till dagen för konkursbeslutet.

Kontakt med borgenärer
Du som ställföreträdare för konkursbolaget har ingen skyldighet att underrätta bolagets kunder, leverantörer eller anställda om att bolaget är försatt i konkurs. Om kunder, leverantörer eller anställda kontaktar dig efter konkursen bör du hänvisa dem till konkursförvaltningen.

Edgångssammanträde
Efter att information och bokföring har inhämtats ska konkursförvaltningen upprätta en s.k. konkursbouppteckning. Konkursbouppteckningen är en sammanställning över konkursbolagets tillgångar och skulder per konkursdagen.

Du ska medverka vid ett s.k. edgångssammanträde vid tingsrätten där du under ed förelagt med straffansvar försäkrar att konkursbouppteckningens uppgifter om tillgångar, skulder och bokföring såvitt du vet är korrekta.

Skillnad på bolaget och dig som  privatperson
Det är viktigt att notera att det är skillnad mellan den juridiska personen (konkursbolaget) som du har varit ställföreträdare för, och dig som privatperson. Det innebär att de skulder som ligger i konkursbolagets namn inte automatiskt är dina skulder.

Det finns dock undantagssituationer då de skulder som står i konkursbolagets namn kan belasta dig som ställföreträdare. Nedan följer ett antal exempel.

  • Personligt borgensåtagande: Om du har ingått ett borgensåtagande för konkursbolagets skuld kan fordringsägaren rikta konkursbolagets skuld mot dig i egenskap av borgensman. Personlig borgen kan förekomma för exv. banklån, checkkrediter och leasingegendom.
  • Personligt betalningsansvar för skatteskulder: Skatteverket har under vissa förutsättningar möjlighet att hålla dig som styrelseledamot personligt ansvarig för de skatter som har förfallit till betalning innan konkursansökan inkommit till tingsrätten. Om Skatteverket väljer att göra gällande personligt betalningsansvar för bolagets skatteskulder kommer de att kontakta dig angående detta.
  • Kontrollbalansplikt kan leda till personligt betalningsansvar: När det finns anledning för styrelsen i ett aktiebolag att misstänka att det egna kapitalet understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital måste styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning och vidta de åtgärder som föreskrivs i 25 kap. 13–17§§ aktiebolagslagen. Har dessa åtgärder inte vidtagits inträder ett personligt ansvar varmed styrelsen kan bli solidariskt ansvarig för bolagets skulder som uppkommer efter denna tidpunkt.
  • Näringsförbud: Är du styrelseledamot i ett bolag som försätts i konkurs innebär det inte att du som privatperson automatiskt får näringsförbud. Beslut om näringsförbud kan exv. bli aktuellt om en person döms för grova ekonomiska brott, grovt åsidosatt sina skyldigheter i samband med konkursen eller grovt åsidosatt sina skyldigheter att betala skatt (stora belopp under lång tid). Det är domstolen som beslutar om näringsförbud.