Ställföreträdarens roll under ett rekonstruktionsförfarande

Under en pågående rekonstruktion har du som företagets ställföreträdare en central roll från start till mål. Du kommer utöver de sedvanliga delarna som ingår i din vanliga roll som företagare b.la.

Före rekonstruktionsansökan inges

  • Bistå den tilltänkta rekonstruktören med all information kring företagets verksamhet och ekonomiska situation för att den tilltänkta rekonstruktören ska kunna avgöra om företaget kan rekonstrueras.
  • Tillsammans med rekonstruktören ta fram en plan kring vilka verksamhetsförändringar och vilka åtgärder som planeras att vidtas under rekonstruktionen för att åter få ditt företag lönsamt.
  • Ta fram en likviditetsplan för de närmsta månaderna efter rekonstruktionens inledande. Denna ska därefter löpande uppdateras och stämmas av med rekonstruktören.
  • Ta fram information, ekonomiska rapporter samt en lista över alla fordringsägare för att den tilltänkta rekonstruktören ska kunna upprätta en ansökan om företagsrekonstruktion.

Efter tingsrätten fattat beslut om att företagsrekonstruktion

  • Medverka på det borgenärssammanträde som äger rum i tingsrätten ca tre veckor efter tingsrätten har fattat ett beslut om att företaget beviljas företagsrekonstruktion. Vid sammanträdet kan fordringsägarna medverka och lämna synpunkter som du tillsammans med rekonstruktören kan behöva bemöta.
  • Förse rekonstruktören med information om de anställda och deras ev. utestående löner för rekonstruktörens bedömning om de anställda kan vara berättigade lönegaranti.
  • Ha löpande avstämningar med rekonstruktören för att stämma av att ni följer planen kring de förändringar i verksamheten som har planerats under rekonstruktionen.
  • Få godkännande av rekonstruktören för de betalningar som görs under rekonstruktionen samt de nya avtal som tecknas.
  • Tillsammans med rekonstruktören ta fram ett förslag till ekonomisk uppgörelse med fordringsägarna, ett s.k. ackord där fordringsägarnas fordran skrivs ned med viss procent.
  • Om ett ackord blir aktuellt, d.v.s. om tillräckligt många fordringsägare ställer sig positiva, kommer du att medverka på en ackordsförhandling där fordringsägarna ska rösta om de samtycker till en nedskrivning av sina fordringar.