Företagsrekonstruktion

Företags-
rekonstruktion

Företagsrekonstruktion

Företag med en i grunden lönsam verksamhet men som av någon anledning har fått ekonomiska problem kan ha förutsättningar att genomgå en företagsrekonstruktion. Under företagsrekonstruktionen får företaget skydd mot exekutiva åtgärder och får anstånd med betalning av de skulder som uppstått före rekonstruktionen. Detta skydd ger företaget rådrum att bl.a. omstrukturera verksamheten, avveckla olönsamma delar, förhandla med fordringsägarna och omförhandla avtal för att i framtiden kunna vända verksamheten till att bli lönsam.

För att en företagsrekonstruktion ska vara ett lyckosamt alternativ krävs i korthet dels att det finns en livskraftig del av verksamheten som kan leva vidare och bli lönsam, dels att det finns tillräckligt med likviditet för att kunna bekosta en rekonstruktion. I de flesta rekonstruktioner förekommer även ett offentligt ackord som innebär att företagets gamla oprioriterade skulder skrivs ned i viss omfattning. En förutsättning för få igenom ett offentligt ackord är att en viss andel av fordringsägarna godkänner ackordet. Det krävs därmed att företaget har likviditet för att kunna bekosta ett sådant ackord men även för det löpande rekonstruktionsarbetet.

Vanliga frågor

Om du vill veta mer om rekonstruktionsförfarandet och dess olika steg kan du läsa vår artikel: Företagsrekonstruktionens olika steg
Vill du veta mer om din roll som ställföreträdare under ett rekonstruktionsförfarande kan du läsa vår artikel om: Ställföreträdarens roll under ett rekonstruktionsförfarande

Rekonstruktörens uppgift är bl.a. att undersöka om den verksamhet som företaget bedriver kan fortsätta helt eller delvis och i sådana fall hur detta ska ske.

Vid fullgörandet av rekonstruktionsuppdraget ska rekonstruktören bl.a. verka för att borgenärernas (fordringsägarnas) intressen inte åsidosätts och säkerställa företagets framtida lönsamhet.

I och med rekonstruktionens inledande förbjuds företaget i rekonstruktion att betala gamla skulder, dvs. skulder som uppkommit före dagen för ansökan om rekonstruktion. Det avgörande för när fordran ska anses ha uppkommit är tidpunkten för när tjänsten/varan levererades. När fakturan har utställts är således inte avgörande.

Om du har ställt ut en faktura som avser såväl tiden före som efter dagen för ansökan om rekonstruktion får du kontakta företagets ekonomiavdelning så att fakturan kan periodiseras.

Du som leverantör är under rekonstruktionsförfarandet, på begäran av företaget, skyldig att fortsätta leverera enligt avtal. Leveranser under rekonstruktionsförfarandet kommer som huvudregel att betalas kontant eller i förskott av företaget.