KONKURS

Konkurs

Då ett företag inte har möjlighet att betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning och betalningsoförmågan inte endast tillfällig är företaget på obestånd. Om förutsättningar saknas för att genomgå en företagsrekonstruktion eller avvecklas genom likvidation är företagets avveckling genom konkurs en sista utväg.

Konkurs innebär att ett företag avvecklas under ordnade former. En konkursförvaltare utses för att vidta de åtgärder som krävs för att ta tillvara borgenärernas intressen och därigenom på ett effektivt sätt avveckla företaget med ett så lönsamt resultat som möjligt. Ett steg i detta är att utreda vilka delar av verksamheten som kan överlåtas och drivas vidare i ny regi. En konkurs kan därmed ibland vara det bästa sättet att rekonstruera en verksamhet.

Återvinningskrav
Har du fått ett återvinningskrav framställt mot dig från en konkursförvaltare? Vi har specialistkunskap och gedigen erfarenhet av återvinning i konkurs. Vi ser till att på bästa sätt tillvarata dina intressen när en tvist har uppkommit. Vi bistår med rådgivning och biträde oavsett om du nyligen har erhållit ett återvinningskrav eller om du blivit stämd vid domstol.

Vanliga frågor

Om du vill veta mer om hur konkursförfarandet ser ut kan du läsa vår artikel:  Konkursförfarandets olika steg

Vill du veta mer om ställföreträdarens skyldigheter och vilka risker som finns vid konkurs kan du läsa om detta i vår artikel: Ställföreträdares skyldigheter och risker vid konkurs

Vid en konkurs utser tingsrätten en advokat till konkursförvaltare för företaget. Om du ansöker om att försätta ett företag i konkurs har du rätt att föreslå en konkursförvaltare som du anser lämplig för uppdraget. Konkursförvaltaren är opartisk och företräder företagets borgenärer och ska vidta de åtgärder som främjar en förmånlig och snabb avveckling av konkursboet.

En viktig uppgift för konkursförvaltaren är att bilda sig en uppfattning om de tillgångar och skulder som finns i konkursbolaget för att sedan omvandla tillgångarna till pengar. Om det genom försäljning av tillgångarna kommer in tillräckligt med pengar för att täcka de kostnader som har uppkommit under konkursen fördelas överskottet ut till de med fordringar på konkursbolaget.

Konkursförvaltaren sköter även samtliga kontakter med leverantörer, anställda, hyresvärdar, banken m.fl. som har frågor med anledning av konkursen. Du som ställföreträdare i bolaget kan därför hänvisa dessa till oss.

Är du anställd i ett företag som går i konkurs kan du ha rätt till s.k. lönegarantiersättning.

Lönegarantiersättning utbetalas av staten till arbetstagare som har obetalda lönefordringar som intjänats tre månader före konkursen och en månad därefter, samt för uppsägningstid enligt lag. Lönegarantiersättning lämnas för t.ex. innestående lön, uppsägningslön, övertidsersättning, provision, ackordslön, traktamente, friskvård och semester.

Rätten till lönegarantiersättning styrs av lönegarantilagen och utreds och beslutas av konkursförvaltaren.

Om ni har en fordran mot ett bolag som har försatts i konkurs ska ni anmäla er fordran mot bolaget hos konkursförvaltaren. Fordringsanmälan kan skickas per e-post eller post till konkursförvaltaren. I fordringsanmälan bör framgå vem som är fordringsägare (dvs. ert namn eller bolagsnamn), hur stor er fordran är (dvs. vilket belopp den uppgår till) och er adress.

I den konkursbouppteckning som upprättas av konkursförvaltaren kommer bolagets kända tillgångar och skulder att framgå samt även en prognos kring om det kan beräknas bli utdelning till fordringsägarna. Konkursbouppteckningen kan begäras ut hos konkursförvaltningen eller hos tingsrätten.

Om konkursen beräknas kunna avslutas med utdelning till fordringsägarna kommer konkursförvaltaren att inleda ett s.k. bevakningsförfarande hos tingsrätten. Det är ett formellt förfarande vid tingsrätten som syftar att reda ut vilka skulder konkursbolaget har. Om det blir aktuellt kommer tingsrätten att skicka ut en instruktion per post till er som har anmält fordran i konkursen om hur ni bevakar er fordran i konkursen.

Det finns ingen fast tid inom vilken en konkurs ska/kan avslutas utan det beror på konkursbolagets verksamhet, tillgångar och skulder samt hur mycket åtgärder och utredningar som måste vidtas under konkursens gång.

Din hjälp som ställföreträdare i konkursbolaget krävs oftast som mest under tiden mellan konkursbeslutet och edgångssammanträdet som äger rum ca 6–8 veckor efter konkursbeslutet.