Företagsrekonstruktionens olika steg

Syftet med en företagsrekonstruktion är att företag som tillfälligt hamnat i ekonomiska svårigheter men på sikt har en möjlighet att överleva ska ges rådrum för att rekonstruera företaget. Nedan följer en sammanfattning av hur företagsrekonstruktionsförfarandet går till steg för steg:

1. Inledande möte
Företaget som planerar att ansöka om rekonstruktion tar kontakt med den tilltänkta rekonstruktören för en obeståndsrådgivning för att undersöka huruvida en rekonstruktion skulle kunna vara ett lyckosamt alternativ för företaget.

2. Ansökan och beslut om rekonstruktion
Om den tilltänkta rekonstruktören anser att det finns förutsättningar för en rekonstruktion av företaget och det finns förtroende för den tilltänkta rekonstruktören upprättas en ansökan om företagsrekonstruktion tillsammans med företaget. I ansökan föreslår företaget själv rekonstruktör. Ansökan inges till tingsrätten som beslutar om företaget ska beviljas företagsrekonstruktion. Tingsrätten utser en rekonstruktör.

3. Efter beslutet
En underrättelse om rekonstruktionen skickas till samtliga kända fordringsägare vari de bl.a. informeras om företagets ekonomiska ställning, orsakerna till betalningssvårigheterna, de åtgärder som planeras vidtas under rekonstruktionen samt tidpunkt för borgenärssammanträdet.

Under rekonstruktionen fryses företagets skulder och företaget är under rekonstruktionens pågående förhindrat att betala de skulder som har uppkommit före rekonstruktionen. Under rekonstruktionen är företaget skyddat mot konkurs och utmätning. Rekonstruktören utreder och fattar beslut om lönegarantiersättning för företagets anställda.

4. Borgenärssammanträde
Ett borgenärssammanträde äger rum i tingsrätten ca tre veckor efter tingsrättens beslut om rekonstruktion.

Under sammanträdet presenteras rekonstruktionsplanens innehåll om vilka åtgärder som planeras att vidtas för att få företaget lönsamt och för att försöka nå en uppgörelse med fordringsägarna.

Tingsrätten fattar beslut om rekonstruktionen ska fortsätta eller inte.

5. Verksamhetsförändringar
Rekonstruktören och företaget påbörjar de verksamhetsförändringar som planenerats utifrån rekonstruktionsplanen.

I planen kan det exempelvis ingå att omförhandla företagets avtal, säga upp personal eller omstrukturera företagets verksamhetsgrenar.

Efter tre månader omprövar tingsrätten om rekonstruktionen ska förlängas och tillåtas fortsätta pågå ytterligare tre månader.

6. Ackordsförslag – nedskrivning av skulderna
Om det bedöms finnas förutsättningar att nå en uppgörelse med företagets fordringsägare om att skriva ned företagets skulder med en viss procentsats skickas ett ackordsförslag till företagets fordringsägare. Fordringsägarna får ta ställning till om de kan tänka sig att gå med på föreslagen uppgörelse.

7. Ackordsförhandling
Om tillräckligt många fordringsägare har accepterat ackordet ansöker företaget om att tingsrätten ska hålla en ackordsförhandling varvid företagets fordringsägare får rösta om ett offentligt ackord.

Om ackordet antas av företagets fordringsägare och fastställs av tingsrätten betalas ackordet ut enligt den tidsfrist som presenteras i ackordsförslaget.

8. Avslut
Rekonstruktionen avslutas och företaget kan fortsätta bedriva verksamheten enligt sin nya affärsplan.

Kontakta oss om du har fler funderingar kring företagsrekonstruktion. Chansen till ett framgångsrikt förfarande ökar desto tidigare bolaget agerar.

Företagsrekonstruktion