Tvistelösning

Tvistelösning

Vi på Merino Advokatbyrå har god erfarenhet av tvistelösning. Vi ser till att på bästa sätt tillvarata dina intressen när en tvist har uppkommit. Med vår hjälp kan många konflikter lösas redan innan de hamnar i domstol. Det sparar dig både tid, pengar och energi.

Vi gör en noggrann analys av rättsläget och en riskbedömning av ditt ärende. I det inledande skedet kan vi kontakta, diskutera och förhandla med din motpart. Om tvisten går vidare till domstol företräder vi dig genom alla moment – oavsett om det är i allmän domstol, förvaltningsrätt, myndighet eller i ett privat skiljeförfarande.

Vi hanterar många olika rättsprocesser inom alla branscher. Exempelvis hanterar vi tvister som berör bolagsfrågor, avtalstolkning, företagsöverlåtelser, skadestånd, finansiella arrangemang, entreprenad, konsultansvar, kapitalmarknad och obeståndsfrågor.

Vi tar även uppdrag som skiljedomare.

Kontakta oss gärna för rådgivning och mer information.

Vanliga frågor

Så snart du har en uppfattning som skiljer dig från någon annans kan man säga att en tvist har uppkommit. Detta behöver inte leda till ett domstolsförfarande utan ofta kan du och din motpart lösa era meningsskiljaktigheter innan dess. Om du kontaktar oss i ett tidigt skede ökar möjligheten för dig att träffa en affärsmässigt god uppgörelse med din affärspartner, innan tvisten blir alltför infekterad.

För att svara på om tvisten bör tas till domstol behövs kunskaper i juridik, affärsförhållanden och förhandlingspsykologi. Vi gör en riskanalys av ditt ärende och tar tillsammans med dig fram en strategi för hur ditt ärende ska föras framåt. Till detta behöver vi ditt bidrag. Du får berätta för oss om omständigheterna och lämna över det underlag du har – ju mer information desto bättre beslut. Det är även bra om du löpande sparar och samlar bevis för din inställning, exempelvis digitala meddelanden. Dessa kan vara användbara i ett senare skede.

Kontakta oss så kan vi gemensamt ta ställning till om tvisten bör tas till domstol eller inte.

En process i tingsrätt tar i genomsnitt ett år. Domen kan sedan överklagas, vilket gör att det kan ta ännu längre tid innan tvisten når sitt slut. Ett skiljeförfarande tar i genomsnitt betydligt kortare tid.

Vi tar hand om din process från start till mål. Det ger dig tid att fokusera på dina affärer.

En tvist kan också lösas redan innan den når domstolen eller under tiden den pågår i domstolen. Kontakta oss så kan vi gemensamt lägga upp en strategi för din fortsatta process.

Kostnaderna för olika typer av rättsprocesser varierar. Ett mål i tingsrätt, förvaltningsrätt eller hos skiljenämnd skiljer sig åt både i tid och kostnader. Beroende på om du vinner eller förlorar tvisten kan du få dina rättegångskostnader ersatta av motparten, eller behöva betala både dina och motpartens rättegångskostnader. Ofta har du en försäkring som täcker dina och motpartens kostnader för en rättsprocess. Vi hjälper dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att ta i anspråk rättsskyddet.

Kontakta oss så berättar vi mer.